• Oznam

     • Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že na základe Rozhodnutia ministra školstva
      a Rozhodnutia zriaďovateľa mesta Levoča prevádzka pre deti zákonných zástupcov 
      pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce
      neumožňuje vykonávať ju z domácnosti v týždni od 11.1.2021 do 15.1.2021 bude otvorená v 
      Materskej škole Ul. Gustáva Hermanna 9 Levoča 
      a Materskej škole Ul. J. Francisciho 8 Levoča. 
      
      Rozhodnutie_MINEDU_05_01_2021.pdf

      Rozhodnutie_zriadovatela_08_01_2021_MS_a_SKD.pdf

     • Oznam

     •  

      Vážení rodičia,

      zriaďovateľ Mesto Levoča prerušuje prevádzku materskej školy a jej elokovaných pracovísk

      v čase jesenných prázdnin  v dňoch 30.10.2020 a 2.11.2020 .

     • Oznam

     •  

       

      Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že nástup detí do materskej školy je od 02.09.2020.

      Prevádzka materskej školy a jej elokovaných pracovísk je od 6,30 hod.  do 16,30 hod.

       

      V SÚLADE S USMERNENÍM MŠVVaŠ SR VÁS ŽIADAME, ABY STE REŠPEKTOVALI NASLEDUJÚCE POKYNY:

       • Dieťa vstupuje do budovy materskej školy v sprievode len jednej dospelej osoby do 8,15 hod.
       • Rodič pri vstupe do materskej školy vypíše potrebné tlačivá, bez podpísaných tlačív nie je možný vstup do materskej školy
       •                          Priloha_c._3_Dotaznik_a_Vyhlasenie_rodica_na_zaciatku_skolskeho_roku.pdf
       •                          Priloha_c._4_Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_bezinfekcnosti.pdf
       • Vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá karanténne opatrenie predkladá rodič po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako 3 dni
       • Každý deň pred vstupom do triedy bude dieťaťu odmeraná teplota a umožnená hygiena umytia rúk
       • Dieťa musí mať v šatni jedno náhradné rúško
      • Dodržanie hygienicko-epidemiologických opatrení
       • Zamestnanci a deti budú dodržiavať aktuálne hygienickoepidemiologické nariadenia
       • V prípade, že je u dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID19 zákonný zástupca bezodkladne o tom informuje učiteľku a riaditeľku materskej školy, (je potrebné nahlásiť aj karanténu, ak bola dieťaťu nariadená lekárom, alebo príslušným hygienikom). Za týchto okolností je dieťa vylúčené z kolektívu.
       • Vstup do  materskej školy  je povinný len s rúškom
       • Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch materskej školy a na školskom dvore nesmú pohybovať
       • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom  COVID19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná  vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy
      • Absencia v materskej škole
       • Ak sa dieťa nezúčastní na výchovnovzdelávacom procese počas troch po sebe idúcich dňoch, alebo po prerušení dochádzky do materskej školy, je  zákonný zástupca  povinný opätovne odovzdať vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

      Informácia o semafore:  https://www.minedu.sk/data/att/17065.pdf

      Viac informácii na stráne www.minedu.sk (Manuál opatrení pre materské školy) a priamo vo svojich materských školách a triedach.

     • Oznam

     •  

      Rozhodnutie ministra školstva týkajúce sa otvorenia centier voľného času, základných umeleckých škôl a organizácie vzdelávania a výchovy v materských a základných školách zo dňa 9. 6. 2020 bolo rozhodnutím zriaďovateľa v meste Levoča upravené nasledovne:

      http://www.levoca.sk/?program=51&module_action__0__id_ci=276173

       

      Materská škola a jej elokované pracoviská - v prevádzke od 1.6. v obmedzenom režime, po rozhodnutiach ministra 9.6. bez zmeny. Ostáva teda obmedzenie počtu detí na 15 v triede v zmysle kritérií z 28.5.2020. Od pondelka 15. júna 2020 už nebude povinné meranie teploty detí pri vstupe do MŠ. Ruší sa obmedzenie sprevádzania detí iba zákonnými zástupcami. Prevádzka MŠ ostáva zachovaná v čase od 6:30 do 15:30 hod.

       

      Prevádzka materskej školy a jej elokovaných pracovísk v čase letných prázdnin

       

      Materská škola J. Francisciho 8:  od 01. 07. 2020 do 31. 07. 2020

      Materská škola G. Hermana  9: od 03. 08. 2020 do 14. 08. 2020

      Materská škola G. Haina 36: od 17. 08. do 31. 08. 2020

      Prevádzka jednotlivých elokovaných pracovísk ostáva zachovaná v čase od 06:30 hod. - 15:30 hod.

     • Oznam

     • Vážení rodičia,

      zisťujeme predbežný záujem detí na pobyt v materskej škole a jej elokovaných pracoviskách v čase letných prázdnin. Ak máte záujem o pobyt Vášho dieťaťa,  prosím nahláste to písomne zástupkyniam elokovaných pracovísk na ich mailovú adresu v termíne do 11.6.2020. Prosím uveďte aj presný termínm pobytu dieťaťa.

      Po zistení Vášho záujmu o pobyt dieťaťa v materskej škole v čase letných prázdnin zriaďovateľ Mesto Levoča v spolupráci s riaditeľkou materskej školy podľa  počtu prihlásených detí a kapacitných podmienok  určí presne na ktorom pracovisku bude prevádzka.

      Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materskej školy

      a jej elokovaných  pracovísk od 1.6.2020

      Zriaďovateľ mesto Levoča rozhodol takto:

      • Otvára materskú školu a jej všetky elokované pracoviská od 1.6.2020
      • Prevádzka materskej školy a jej elokovaných pracovísk bude  od 6.30 hod. do 15.30 hod.

                          Rozhodnutie_zriadovatela_MS_ZS_01_06_2020.pdf

       

     • Oznam

     • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  na základe Ústredného krízového štábu a Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 24.3.2020 oznamuje, že školy a školské zariadenia ostávajú zatvorené aj naďalej až do odvolania.

      Odvolanie prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach bude vykonané v závislosti od rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu.

     • Oznam

     • Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že poplatky za školné v sume 10 € za mesiac apríl 2020 sa neuhrádzajú. 

     • Zápis detí do materskej školy na školský rok 2020/2021

     • V zmysle  § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a v súlade § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z.

      (ďalej len „vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z.“) 

                   zápis detí do Materskej školy Levoča, Ul. Železničný riadok 3, Elokované pracovisko Ul. Gustáva Hermana 9 Levoča, Elokované pracovisko Ul. Gašpara Haina 36 Levoča, Elokované pracovisko Ul. Jána Francisciho 8  Levoča, Elokované pracovisko mestská časť Levočské Lúky 3, Elokované pracovisko Predmestie 26 Levoča,  sa uskutoční

       v termíne  od 30.04.2020 do 31.05.2020

      Z dôvodu mimoriadnej situácie  šírenia respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID- 19 a Rozhodnutím MŠVVaŠ SR č.2020/10610:1-A1030 sa  mení forma  zápisu detí do materskej školy a to nasledovne:

      • podávanie žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa bude realizovať bez prítomností detí a rodičov,
      • zápis bude prebiehať elektronickou formou alebo písomne poštou,
      • ak sa rodič rozhodne podať prihlášku elektronickou formou, prosíme o zaslanie podpísanej, preskenovanej prihlášky na mailovú adresu jednotlivých elokovaných pracovísk materskej školy,
      • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,
      • ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt,
      • mailové adresy jednotlivých pracovísk nájdete na  stránke materskej školy
      • v prípade potreby sme Vám k dispozícii telefonicky na číslach zástupcov elokovaných pracovísk, alebo osobne po telefonickom dohovore.

      Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomného rozhodnutia riaditeľky materskej školy do 30.06.2020.

      -  prednostne do materskej školy sa prijímajú deti, ktoré k 1. septembru 2020 dovŕšili 5 rokov,

      - deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,

      - deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,

      - deti, ktoré spĺňajú základné hygienické požiadavky a sebaobslužné činnosti.

      Tlačivo - Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy si môžu rodičia stiahnuť z webovej stránky mszeleznicnyriadok.edupage.org v kolónke Zápis detí do MŠ

      PaedDr. Anna Bineková, riaditeľka materskej školy

     • Hráme a učíme sa doma

     • Milí rodičia,

      ponúkame Vám rôzne námety a aktivity, ktoré môžete využiť v tomto období s Vašimi deťmi v pohodlí Vášho domova. Prajeme Vám pri práci a tvorení veľa trpezlivosti a zábavy.

     • Opatrenia MŠVVaŠ SR z 24. marca 2020

     • Školy ostanú zatvorené až do odvolania, uviedol dnes na tlačovej konferencii po rokovaní vlády SR minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu.

           „Písomné maturitysa v tomto školskom roku neuskutočnia, interná časť maturitnej skúšky, teda "ústne maturity", by sa mala konať najskôr do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Interná maturita sa bude konať v termíne do 30. júna 2020. Pre školský rok 2019/2020 sa ruší aj Testovanie-9, teda monitor, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka a žiaci štvrtého ročníka osemročných gymnázií.

           „Budem robiť všetko preto, aby sme školský rok štandardne ukončili. Možno to situácia s vírusom skomplikuje, ale ja verím, že to spoločne zvládneme a hlavne ostaneme zdraví. Chcel by som tiež ubezpečiť učiteľov a rodičov, že neprebrané učivo nebudeme považovať za problém a presunieme ho do ďalšieho ročníka," ubezpečuje minister školstva.

           Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.

           Posúvajú sa aj termíny zápisov do základných škôl. Tie by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí.

           Podávanie žiadostí do materských škôl bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája 2020.

           V prípade vysokoškolákov chce minister školstva apelovať na Slovenskú rektorskú konferenciu, aby akceptovala tento stav a nastavila štandardy vzdelávania podľa súčasnej situácie.

           Minister už v súvislosti s prerušenou výučbou na školách rokoval s riaditeľom RTVS Jaroslavom Rezníkom. Vyučovacie programy na Dvojke sa predĺžia zo súčasných 45 minút na 100 minút s dôrazom na žiakov so špeciálnymi vzdelávaco-výchovnými potrebami.

           Rovnako predstavil novú platformu na dištančné vzdelávanie – webovskú stránku www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie. Stránka bude k dispozícii v najbližších dňoch.
           "Budem sa snažiť hľadať ďalšie riešenia, ako toto celé rodičom aj učiteľom uľahčiť. Chcel by som zároveň vyzvať rodičov aj učiteľov, aby boli zhovievaví, aby spolu komunikovali, počúvali sa a snažili sa vzájomne si pomôcť. Pre nás všetkých je to nová situácia. Preto sa snažme, prosím, čo najviac spolupracovať, "  vyhlásil minister Branislav Gröhling.

     • Pediatrická starostlivosť

     • Usmernenie pre pracovníkov pomáhajúcich profesií, vrátane rodičov detí z marginalizovaných rómskych komunít, pôsobiacich v projektoch Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (Terénna práca a terénna sociálna práca, Komunitné služby, Popdora predprimárneho vzdelávania detí z MRK, Podpora vysporiadania pozemkov a i.)

      ohľadom postupov pediatrickej starostlivosti počas pandémie COVID-19.

       

      Toto usmernenie má informačný charakter a je vytvorené a poukazuje na kľúčové body Metodického usmernenia hlavného odborníka pre VLDaD pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo všeobecnej ambulancii o deti a dorast počas pandémie COVID-19 – základné postupy.

      Uvedené metodické usmernenie bolo publikované v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 113 zo dňa 15. marca 2020, Opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP12595/2020 účinného od dňa 16.03.2020, vydaného z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19, vyhlásenou dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie.

      Prosíme pracovníkov pomáhajúcich profesií, ako aj miestne autority, aby zabezpečili úplnú a správnu informovanosť najmä rodičov detí a mládeže žijúcich v marginalizovaných rómskych komunitách.

      Kľúčové body metodického usmernenia:

      1) Všeobecní lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, ktorí poskytujú všeobecnú ambulantnú starostlivosť o deti a dorast (ďalej len „primárni pediatri“) poskytujú zdravotnú starostlivosť v štandardných ordinačných hodinách schválených príslušným samosprávnym krajom. V čase určenom pre preventívnu starostlivosť sa venujú telefonickej komunikácii s pacientmi.

      2) Poskytujú najmä neodkladnú zdravotnú starostlivosť v nevyhnutnom rozsahu a zdravotné výkony, ktoré sú potrebné pre zabránenie zhoršenia sa chronických ochorení v rámci aktuálnych personálnych a materiálno-technických možností.

      3) Poskytovanie preventívnej zdravotnej starostlivosti sa prerušuje. Nevykonávajú sa pravidelné očkovania ani odporúčané očkovania, nevystavujú sa potvrdenia o zdravotnom stave, o zdravotnej spôsobilosti pre materské školy ani iné školy, pri nástupe do zamestnania, pre vodičské preukazy, nevystavujú sa žiadne potvrdenia pre úrady, kúpeľnú liečbu ani iné liečenia, predoperačné vyšetrenia.

      4) Rodičia nechodia po OČR do ambulancií. V prípade dieťaťa, ktoré je vo veku nedovŕšených 11 rokov (teda max 10 rokov plus 364 dní) netreba kontaktovať pediatra (nemusí nič potvrdzovať), nárok na ošetrovné po uzatvorení školského/predškolského zariadenia vzniká automaticky.

      V prípade dieťaťa, ktoré má 11 a viac rokov, treba telefonicky kontaktovať pediatra, ktorý ak to uzná za vhodné, vystaví žiadosť o ošetrovné z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa a pošle ju do Sociálnej poisťovne.

      Sociálna poisťovňa automaticky predĺži trvanie a následnú výplatu aktuálne začatých 14 – dňových OČR-iek bez toho, aby si rodič musel podávať novú žiadosť. O dávku bude poistenec žiadať novou žiadosťou len vtedy, ak sa na OČR rodičia potrebujú vystriedať. Rodičia sa môžu striedať najskôr po uplynutí 10 dní, pričom každý nástup do zamestnania musia Sociálnej poisťovni ohlásiť najneskôr do konca kalendárneho mesiaca.

       Skrátený návod "Ako požiadať o ošetrovné" je dostupný tu: https://www.socpoist.sk/opatrenia-socialnej-poistovne-v-suvislosti-s-novym-koronavirusom/68337):

      5) Každý pacient, ktorý bude chcieť byť vyšetrený, bude vyšetrený až po telefonickej konzultácii s primárnym pediatrom - ešte pred rozhodnutím vyjsť z domu a zamieriť k lekárovi.

      6) V rámci manažmentu poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientom sa postupuje tak, aby do čakárne, pokiaľ je to možné, nemali prístup pacienti a ich rodičia bez predchádzajúceho telefonického dohovoru s ich primárnym pediatrom. Ak ambulancia nedisponuje dostatkom ochranných prostriedkov, je potrebné zakázať akýkoľvek prístup všetkých pacientov a rodičov bez predchádzajúceho telefonického dohovoru - uzamknúť najbližší vstup do čakárne (v prípade zdravotníckych zariadení požiadať prevádzkovateľa o zabezpečenie tohto opatrenia).

      7) Ak pacienti prídu na vyšetrenie bez predchádzajúcej telefonickej konzultácie, na vstupných dverách musí byť oznam s telefónnym číslom ambulancie, aby bola umožnená telefonická konzultácia návštevy v ambulancii. Dôležitá je pravidelná kontrola priestorov čakárne aj pred ňou, pre prípad, že by sa čakajúci pacienti nedokázali s lekárom telefonicky skontaktovať.

      8) Všetkých pacientov, ktorí potrebujú zdravotnú starostlivosť, lekár telefonicky „vyšetrí“ – odporúča sa využiť aj moderné komunikačné prostriedky („telemedicína“, fotky, videá a pod.). Prvým krokom je zodpovedanie „triediacich otázok“:

      1. Máte Vy, Vaše dieťa alebo iná Vám blízka osoba pozitívnu cestovateľskú anamnézu – cestovali ste posledných 21 dní do zahraničia? (Za rizikové krajiny sa považujú VŠETKY krajiny)
      2. Boli ste Vy, vaše dieťa alebo iná Vám blízka osoba v kontakte s osobou s potvrdenou infekciou koronavírusom?
      3. Ste Vy alebo Vaše dieťa v nariadenej karanténe? (nariadenej RÚVZ alebo na základe opatrení vlády SR).
      4. Máte Vy alebo Vaše dieťa príznaky infekcie dýchacích ciest?
      5. Prístup ľudí do priestorov ambulancie – ideálne do čakární – umožní lekár len po zodpovedaní „triediacich“ otázok.

      9) Pacienti, ktorí nemajú závažné príznaky ochorenia, lekár nepozýva do ambulancie, odporúča im symptomatickú liečbu (lieky na zníženie horúčky, bolesti a pod.), ak je to potrebné, predpisuje e-recepty. Odporúča im telefonicky kontaktovať ambulanciu v prípade zhoršenia zdravotného stavu, alebo im aktívne telefonuje a kontrolujte ich zdravotný stav. Chronických pacientov alebo pacientov s dlhodobými ťažkosťami, ktorí nemajú akútne zhoršenie, nevyšetruje. Poskytuje konzultácie pre rodičov dojčiat a pod. V prípade závažného stavu u pacientov s podozrením na COVID-19 im pediater odporúča volať č. 155 a sám pediater volá RÚVZ.

      10) Malé deti do roka môžu mať pri infekcii COVID-19 príznaky ako pri gastroenteritíde (vracanie, hnačka), prípadne môžu prejavovať skleslosť. Z tohto dôvodu je aj pri negatívnych triediacich otázkach nevyhnutné postupovať veľmi opatrne: vyšetrovať dieťa fyzicky len ak nie je možné posúdiť stav hydratácie na základe anamnézy. Pri ohrození zdravia alebo života lekár odošle dieťa na rehydratáciu do ústavnej zdravotnej starostlivosti. V prípade, že dieťa alebo rodičia dieťaťa do 1 roka s príznakmi hnačky a/alebo vracania spĺňajú kritéria pre riziko nákazy COVID-19 a dieťa je po telefonickej konzultácii hodnotené ako ohrozené dehydratáciou a vyžaduje rehydratačnú infúznu liečbu, lekár dieťa odošle cez RÚVZ a linku č.155 do nemocnice.

      11) V prípade, že lekár nemá žiadne ochranné prostriedky, je nevyhnutné chrániť sa podľa možností a vyhnúť sa fyzickému kontaktu s pacientami, pri ktorom by mohlo dôjsť prenosu infekcie. Ambulancie však musia naďalej fungovať v núdzovom režime – dostupnosť všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast aj v tomto režime musí byť zachovaná prítomnosťou lekára v ambulancii, dostupnosťou na telefonickú konzultáciu a usmernenie pacientov v prípade potreby.

      12) Novorodencov je potrebné kontaktovať – v prípade skúsených matiek (viacrodičiek) na základe rozhodnutia primárneho pediatra je možné zvážiť len telefonickú konzultáciu po odobraní pre-, peri- a postnatálnej anamnézy, ostatných novorodencov je potrebné vyšetriť. Vyšetrenie v domácom prostredí považujeme za rizikovejšie ako v ambulancii – platí triedenie pre matku, zabezpečenie hygieny ambulancie a eliminácia kontaktov s inými osobami v priestoroch čakárne alebo ambulancie.

      13) Pre dospelých platia rovnaké opatrenia u všeobecného lekára, teda všeobecný lekár realizuje fyzické ošetrenie len u pacientov s akútnymi ťažkosťami. Všetkých, ktorí nemajú závažné príznaky ochorenia, nepozýva do ambulancie, ale odporúča im symptomatickú liečbu, ak je to potrebné, predpisujte e-recepty. Tiež im odporúča postup formou telefonickej, emailovej, prípadne SMS konzultácie, v prípade zhoršenia ich zdravotného stavu. V prípade závažného stavu u pacientov s podozrením na alebo v karanténe súvisiacej s COVID-19 im odporúča volať linku 155 a kontaktuje RÚVZ. Chronických pacientov alebo pacientov s dlhodobými ťažkosťami, ktorí nemajú akútne zhoršenie stavu, prípadne nehrozí jeho zhoršenie, v čase mimoriadnej situácie lekár nevyšetruje.

      14) Všeobecný lekár pre dospelých neposkytuje preventívne, pracovno-lekárske služby a posudkovú činnosť (vodičské a zbrojné preukazy, iné posudky, výpisy z dokumentácie, vyšetrenia pre potrebu posudkovej služby napr. invalidné dôchodky, odkázanosť na sociálne služby atď.).

      14) Pacientom v karanténe vystavuje všeobecný lekár PN len na základe telefonickej alebo e-mailovej konzultácie. Rovnako postupuje u všetkých pacientov, ktorí sú v potrebe vystavenia PN z iných dôvodov, tam kde je to z medicínskeho hľadiska možné.

      V urbanistických sídlach kde nie sú k dispozícií mobily, je potrebné zo strany autorít, ako aj podľa možností pomáhajúcich profesií, zabezpečovať náhradné spôsoby telefonickej komunikácie, napríklad cez obec, mestskú políciu a podobne.

      Vopred Vám ďakujeme.

      Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

      Bratislava, 20.03.2020

     • Tretie usmernenie MŠ

     • Ministerstvo školstva vydalo tretie usmernenie v súvislosti so šírením koronavírusu

      https://www.minedu.sk/data/att/15950.jpg

      11.03.2020

           V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 9. 3. 2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal ďalšie opatrenia a zákazy.
           Na základe uvedených prijatých opatrení a zákazov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) vydáva Usmernenie č. 3 k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy v tomto znení:

      RUŠIA SA A ZAKAZUJÚ SA S OKAMŽITOU PLATNOSŤOU:

      1. všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov, študentov a učiteľov do zahraničia (týka sa to aj programu Erasmus +),
      2. návštevy v špeciálnych výchovných zariadeniach,
      3. s účinnosťou od 10.3.2020 všetky lyžiarske zájazdy, školy v prírode, školské výlety, exkurzie po dobu 14 kalendárnych dní (lyžiarske zájazdy a školy v prírode, ktoré prebiehajú v týždni od 9. 3. do 13. 3. 2020 sa nerušia, dokončia sa tak, ako boli naplánované),
      4. okresné, krajské a celoštátne kolá súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení organizovaných v školskom roku 2019/2020 v súlade so smernicou č. 23/2017 o súťažiach,
      5. návštevy študentov zo zahraničia - napr. družby a pod.
      6. všetky športové podujatia organizované športovými zväzmi, fyzickými osobami, fyzickými osobami - podnikateľmi a právnickými osobami od 10. 3. 2020 do 23. 3. 2020 v súlade s Verejnou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva.

      NARIAĎUJE SA:

      a) dodržiavať Verejnú vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva číslo: SHHSRVSU/2448/2020 zo dňa 9. 3. 2020, kde je uvedené: Všetkým osobám s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, žijúcim na území Slovenskej republiky nad 90 dní alebo zamestnaným na území Slovenskej republiky, ktoré sa v období od 10.03.2020 vrátili z pobytu na území Čínskej ľudovej republiky, Kórejskej republiky, Iránskej islamskej republiky a Talianskej republiky, do Slovenskej republiky, a osobám žijúcim s nimi v spoločnej domácnosti sa nariaďuje, aby bezprostredne po návrate do Slovenskej republiky oznámili túto skutočnosť, a to telefonicky alebo elektronicky poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým majú uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, a s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

      b) Všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria sa nariaďuje, aby u osôb s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, žijúcim na území Slovenskej republiky nad 90 dní alebo zamestnaným na území Slovenskej republiky, ktoré sa v období od 10.03.2020 vrátili z pobytu na území Čínskej ľudovej republiky, Kórejskej republiky, Iránskej islamskej republiky a Talianskej republiky do Slovenskej republiky, ako aj u osôb žijúcich s osobami podľa bodu a) v spoločnej domácnosti, rozhodli o izolácii v domácom prostredí podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z., a to na dobu 14 dní.

      c) Opatrenie podľa bodu a) a b) sa nevzťahuje na:

      - vodičov nákladnej dopravy, ktorí prechádzajú cez štáty uvedené v bode a) alebo vykonávajú prepravu, nakladanie a vykladanie tovaru v štátoch uvedených v bode a),
      - vodičov a posádky dopravnej zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta cez územie Talianskej republiky alebo z územia Talianskej republiky,
      - pilotov dopravných lietadiel, ktorí neopustia palubu lietadla s výnimkou vykonania predletovej a medziletovej prípravy, pri tranzitoch alebo spiatočných letoch.

           Osobám uvedeným v bodoch a) až c) vyššie sa nariaďuje, aby v prípade akýchkoľvek príznakov chrípkového ochorenia bezodkladne oznámili túto skutočnosť, a to telefonicky alebo elektronicky svojmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

       

      Dôrazne sa neodporúča:

      - cestovať do krajín, kde sa koronavírus objavil (najmä do Talianska),
      - začleňovať do školského kolektívu deti, žiakov a študentov, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest, a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

           Naďalej trvale až do odvolania platia a musia sa dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám, kde patrí aj COVID – 19, a to:

      - pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu,
      - nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,
      - pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,
      - vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť,
      - vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,
      - zvážiť účasť na hromadných podujatiach, resp. oblastí s vysokou koncentráciou ľudí,
      - v prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia vyššie uvedené symptómy za obdobie 14 dní, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, musí: ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,
      - v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,
      - v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe,
      - v prípade, že sa vyskytne podozrenie u žiaka bývajúceho na internáte, je potrebné postupovať obdobne.

      Ďalšie informácie nájdete tu:

      http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153

      http://www.uvzsr.sk/docs/letaky/Letak_SD_cistych_ruk_2018.pdf


      Dôrazne žiadame zriaďovateľov a riaditeľov škôl:

      1. aby zabezpečili v školách teplú vodu,
      2. nedezinfikovali ruky deťom netradičnými dezinfekčnými prostriedkami (napríklad octom),
      3. denne prostredníctvom školských rozhlasov upozorňovali a vyzývali deti na prísne dodržiavanie vyššie uvedených všeobecne preventívnych ochranných opatrení,
      4. zabezpečili zvýšené hygienické opatrenia v sociálnych zariadeniach a školských zariadeniach.


      Call centrá:

      · Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682

      · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici - 0918 659 580

      · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075

      · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915

      · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave - 0905 903 053

      · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203

      · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841

      · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823

      · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812

       

     • OZNAM

     •  

      Vážení  rodičia,

      z dôvodu výskytu koronavírusu už aj na Slovensku, budeme v našom zariadení klásť dôraz na zvýšenú hygienu priestorov, hračiek, učebných pomôcok a všetkého s čím deti denne prichádzajú do styku a chytajú do rúk. Každá trieda dostala  antibakteriálne mydlá a gély. Zároveň Vás chceme požiadať o prísne a precízne zhodnotenie zdravotného stavu Vášho dieťaťa a v prípade čo i len najmenšieho náznaku choroby, aby ste svoje dieťa izolovali v domácom prostredí a zabránili tak vzniku a šíreniu ochorenia. Rovanko žiadame všetkých rodičov, pedagógov a ostatných zamestnancov, ktorí boli vycestovaní v zahraníčí v oblasti výskytu koronavírusu, prípadne v styku s takýmito osobami,aby postupovali podľa pokynov Usmernenia Hlavného hygienika SR z 3. marca 2020. Taktiež nižšie predkladáme Usmernenie k šírenie korovavírusu vydané ministerstvom školstva.

       

      Usmernenie k šíreniu koronavírusu

           V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadala Bezpečnostná rada SR, na ktorej boli prijaté konkrétne opatrenia a určila, ako v danej situácii postupovať.Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo v tomto kontexte usmernenie pre školy a školské zariadenia.     V prípade, že žiaci alebo zamestnanci rezortu školstva boli a vrátili sa v najbližšom období z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.      V prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia vyššie uvedené symptómy za obdobie 14 dní, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, musí:

      • ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,
      • v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,
      • v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe,
      • v prípade, že sa vyskytne podozrenie u žiaka bývajúceho na internáte, je potrebné postupovať obdobne.

           Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dôrazne NEODPORÚČA v súčasnej dobe organizovanie akýchkoľvek výletov, exkurzií a iných podujatí do oblastí s potvrdeným výskytom koronavírusu.     Pre materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, školské zariadenia, študentské domovy a internáty ministerstvo školstva odporúča dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia:

      • pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu. Nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,
      • pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,
      • vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

      Vylúčenie z vyučovania žiakov, ktorí neprejavujú príznaky ochorenia len z dôvodu, že boli na pobyte v oblastiach postihnutých výskytom koronavírusu, nie je možné, ak žiak plní povinnú školskú dochádzku. V ostatných prípadoch (napr. materská škola) je na zvážení riaditeľa školy po dohode so zákonným zástupcom dieťaťa. Pokiaľ sa u detí a žiakov neobjavia klinické príznaky respiračného ochorenia, nie je dôvod ich obmedzovať. Zároveň je potrebné apelovať na rodičov, aby neposielali do školy dieťa s príznakmi ochorenia.     Takýto postup obdobne platí aj pre zamestnancov všetkých škôl a školských zariadení .

       

       

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou si Vám dovoľujeme poskytnúť nasledovné informácie a odporúčania hlavného hygienika SR z 3. marca 2020, ktoré sa nachádza na webe Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a pokynov ministerky školstva Martiny Lubyovej, ktoré boli zaslané riaditeľom škôl.

      Upozorňujeme rodičov, aby v prípade prvých príznakov chrípkového ochorenia nechali žiakov v domácom prostredí, aby sa zabránilo šíreniu chrípky a aby sa vylúčili aj všetky možné riziká. Nový koronavírus COVID-19 spôsobuje akútne respiračné ochorenie – vírusovú pneumóniu. Ide o kvapôčkovú infekciu. Všeobecné príznaky virózy, respektíve klasických respiračných ochorení, napríklad aj klasickej chrípky sú – teplota nad 38 ℃, kašeľ, nádcha, bolesť svalov, bolesť kĺbov, sťažené dýchanie. Inkubačný čas pri tomto koronavíruse sa uvádza 2 až 14 dní. V priemere je to 6 dní.

      Milí rodičia, v prípade, že Vaše deti boli alebo sa vrátili v najbližšom období z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav a podľa medializovaných pokynov ostať doma. S danou skutočnosťou je rodič povinný upovedomiť triedneho učiteľa alebo vedenie školy. V súvislosti so šírením uvedeného vírusu vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky usmernenie pre školy a školské zariadenia:

      V prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach kde sa vírus vyskytol, objavia vyššie uvedené symptómy za obdobie 14 dní a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesť v hrdle, musí: - ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,

      - v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo infekčné oddelenie,

      - v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej liečbe, Pre základné školy ministerstvo odporúča dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia:

      - pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd, ale použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu. Nedotýkať sa očí, nosa, a úst neumytými rukami,

      - pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,

      - vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktoré majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

      Ďalšie pokyny a informácie nájde na: - Ministerstvo zdravotníctva SR: https://www.health.gov.sk/Titulka - Odborníkov je možné kontaktovať mailom na novykoronavirus@uvzsr.sk - Telefónne číslo Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823

       

       

  • Kontakty

   • Materská škola, Predmestie 832/26, Levoča
   • +421 x 53 451 2300
   • Predmestie 832/26 054 01 Levoča 05401 Levoča Slovakia
   • 53480465
   • Bc. Henrieta Fľaková +421 x 53 451 2300 +421 901 788 232
   • Erika Teplicová +421 x 53 451 2300 +421 910 311 519
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje