• Národný projekt PRIM

    • Naša MŠ je od 01.09.2019 zapojená do projektu NP PRIM (Projekt inklúzie v Materských školách). Dĺžka realizácie NP PRIM uzatvorená na dobu určitú do 31.10.2020 s predpokladom 2. fázy projektu.                                        

     Pokračovanie NP PRIM II. od 01.11.2020 do 31.11.2022

     NP PRIM II. 

     NP PRIM II. je pokračovaním projektu Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I. (NP PRIM I.). 

     Ciele NP PRIM II:

     • vytváranie inkluzívneho prostredia v materskej škole (MŠ),
     • zlepšenie spolupráce s rodinami detí z MRK, ktoré navštevujú MŠ alebo sa ich deti pripravujú na vstup do MŠ.

     NP PRIM II. :

     • posilňuje spoluprácu s rodinami vytvorením novej nepedagogickej pozície v MŠ – rodičovský asistent a refundáciou jeho mzdy,  
     • rodičovský asistent pomáha deťom (ale aj ich rodinám) s adaptačným a socializačným procesom v MŠ a i.
     • časť dňa rodičovský asistent pracuje priamo s rodinami detí  v ich prirodzenom, domácom prostredí, čo sa osvedčilo v NP PRIM I. počas činnosti koordinátorov práce s rodinou.

     NP PRIM II. pokračuje v preferenčnom zamestnávaní Rómok a Rómov v nepedagogických, pedagogických a odborných profesiách.

     Tím zamestnancov našej MŠ je od 01.09.2019 rozšírený o jedného pedagogického asistenta. V druhej fáze NP sme do nášho kolektívu prijali od 01.02.2021 ďalších dvoch pedagogických asistentov (Rómky), špeciálneho pedagóga. Bola vytvorená nová pozícia: rodičovský asistent (Róm). Z toho rodičovský asistent a jeden pedagogický asistent boli pridelení na elokované pracovisko Levočské Lúky, ktoré sú súčasťou našej materskej školy. 

     https://www.minv.sk/?np-prim-ii-projekt-inkluzie-v-materskych-skolach

      

      

  • Kontakty

   • Materská škola, Predmestie 832/26, Levoča
   • +421 x 53 451 2300
   • Predmestie 832/26 054 01 Levoča 05401 Levoča Slovakia
   • 53480465
   • Bc. Henrieta Fľaková +421 x 53 451 2300 +421 901 788 232
   • Erika Teplicová +421 x 53 451 2300 +421 910 311 519
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje