• Veselú Veľkú noc

     •                                                                                                                        praje kolektív MŠ Predmestie 

     • ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

     • sa uskutoční

      dňa 2.5 a 5.5.2022 v čase od 13:00 hod. do 15:30 hod.

      v budove MŠ 

      Na zápis príde osobne zákonný zástupca s dieťaťom, predloží vyplnenú a oboma rodičmi podpísanú žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje údaj o povinnom očkovaní dieťaťa (nie staršie ako tri týždne), kópiu rodného listu dieťaťa a preukáže sa dokladom totožnosti.

       Podmienky prijatia:

      • prijíma sa dieťa od troch do šiestich rokov veku,
      • prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,
      • pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,
      • deti, ktoré nedovŕšia do 31.8.2022 vek 5 rokov a zákonný zástupca požiada o predčasné plnenie predprimárneho vzdelávania v šk. roku 2022/2023, pričom predloží so žiadosťou aj písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
      • deti, ktoré majú v materskej škole súrodenca. 

       

      Podmienky prijatia vyplývajú zo zákona č. 273/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 § 59 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a vyhlášky MŠ SR č. 541/2021 Z.z. o materskej škole.

                                                                                                                                       Bc. Henrieta Fľaková

                                                                                                                                             riaditeľka MŠ 

       

   • Kontakty

    • Materská škola, Predmestie 832/26, Levoča
    • +421 x 53 451 2300
    • Predmestie 832/26 054 01 Levoča 05401 Levoča Slovakia
    • 53480465
    • Bc. Henrieta Fľaková +421 x 53 451 2300 +421 901 788 232
    • Erika Teplicová +421 x 53 451 2300 +421 910 311 519
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje