• Oznam

     • Vážení rodičia,

      z dôvodu zmeny zákona, ktorým sa upravuje dotácia na stravu v materskej škole a v základnej škole, Vás žiadame o spoluprácu.Novelou zákona o dotáciách sa končí plošné poskytovanie dotácií na stravu detí v materských a základných školách.

      Dotácia bude poskytovaná na dieťa, ktoré

      a/ navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi – rodič predloží potvrdenie, že domácnosti sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi;

      b/ navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima . rodič predloží potvrdenie, že príjem domácnosti je najviac vo výške sumy životného minima;

      c/ ak dieťa navštevuje posledný ročník MŠ (5- a viac ročné) alebo navštevuje ZŠ a nemá nárok na dotáciu podľa bodov a) alebo b) a ani jeden z rodičov si neuplatnil na dieťa daňový bonus (poberatelia starobného alebo výsluhového dôchodku, poberatelia príspevku na opatrovanie, nezamestnaní vedení v evidencii uchádzačov) – rodičia predložia čestné vyhlásenie o tejto skutočnosti.

      Rodičia, ktorí si chcú uplatniť dotáciu na stravu dieťaťa v MŠ alebo v ZŠ podľa vyššie uvedených bodov, je potrebné, aby do 30. júla 2021 v úradných hodinách doručiť na Mestský úrad v Levoči, odd. ŠSVZ,ŠÚ doklad potvrdzujúci ich nárok na dotáciu na stravu dieťaťa a to:

      • Potvrdenie o tom, že domácnosti sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi /vystaví Úrad práce, soc. vecí a rodiny v Levoči/ alebo
      • Potvrdenie o tom, že príjem domácnosti je najviac vo výške sumy životného minima / vystaví Úrad práce, soc. vecí a rodiny v Levoči/ alebo
      • Čestné vyhlásenie /obaja rodičia/, že nepoberá na dieťa daňový bonus – ak nie je v hmotnej núdzi a je nad hranicou životného minima (vzor v prílohe).

      Bez uvedených dokladov nie je možné žiadať o poskytnutie dotácie na stravu pre dieťa.

      Bližšie informácie Vám poskytneme v materskej škole. 

   • Kontakty

    • Materská škola, Predmestie 832/26, Levoča
    • +421 x 53 451 2300
    • Predmestie 832/26 054 01 Levoča 05401 Levoča Slovakia
    • 53480465
    • Bc. Henrieta Fľaková +421 x 53 451 2300 +421 901 788 232
    • Erika Teplicová +421 x 53 451 2300 +421 910 311 519
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje