• Oznam

     • oznámenie o návrate detí do materských škôl a žiakov do  ŠKÔL  OD 08. 02. 2021

       

      Na základe tlačovej konferencie, ktorá sa konala 3. februára 2021  ministra školstva SR informoval verejnosť o otváraní škôl od 08. 02. 2021.

       

      V súlade s upraveným COVID automatom (zverejní MZ SR) a pokiaľ RÚVZ nerozhodne inak, sa od 08. 02. 2021 otvoria

      • materské škly
      • prvý stupeň základných škôl  
      • špeciálne škly (všetky ročníky)
      • knčiace ročníky stredných škôl
      • stredné zdravtnícke školy vo všetkých ročníkoch vzhľadom na požiadavky rezortu zdravotníctva

      a tieto prejdú na štandardné prezenčné vzdelávanie.

      Ako bude fungovať druhý stupeň ZŠ?

      Dištančne alebo v skupine 5 plus 1, ak nie je možnosť dištančnej formy vzdelávania.

      Jazykové školy, Centrá voľného času? Zostávajú naďalej na dištančnej forme vzdelávania.

      BUDE POTREBNÝ NEGATÍVNY TEST

      • pre zamestnancv
      • pre záknného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti so žiakom (dieťaťom)
      • žiakv končiacich ročníkov stredných škôl (maturanti, posledný ročník 8 ročných gynmnázií, posledný ročník dvoj a trojročných učebných odborov)

      Test musí platiť 7 dní.

       

      KTORÉ ŠKOLY SA EŠTE OTVORIA?

      Otvoria sa

      • ZUŠ pre individuálnu výučbu, ktré budú kopírovať prvý stupeň ZŠ
      • stredné zdravtnícke školy vo všetkých ročníkoch
      • šklské internáty pre zdravotnícke školy, ale iba ak dokážu zabezpečiť bývanie žiakov po jednom
      • šklské jedálne a školské kluby pre žiakov, ktoré sa v škole vzdelávajú (pretestovaný zákonný zástupca a zamestnanec)
      • mžné bude aj individuálne vzdelávanie v skupinách 5 plus 1 a taktiež , a to na 2.stupni ZŠ aj na SŠ /najmä s ohľadom na žiakov so sťaženým prístupom k dištančnému vzdelávaniu/

       

      KTO BUDE PRETESTOVANÝ?

      Pretestovaní budú zákonní zástupcovia, zamestnanci a žiaci končiacich ročníkov stredných škôl.

      KDE SA MÔŽU UČITELIA, ŽIACI, RODIČIA PRETESTOVAŤ?

       

      Mesto Levoča vytvorilo na tento účel 2 MOM /mobilné odberové miesta/:

      1. MOM - budova KINA ÚSMEV, Námestie Majstra Pavla č. 58 v Levoči
      2. MOM - športová hala , ul. Francisciho 12 v Levoči

      MOM budú k dispozícii pre všetkých obyvateľov na testovanie počas nasledovných dní:

      • piatok 5.2.2021 v čase od 12.00 h – 18.00 h 
      • sobota 6.2.2021 v čase od 8.00 h – 18.00 h s prestávkou od 12.00 h – 12.45 h
      • Priebežne budú na MOM testovaní aj neregistrovaní obyvatelia

       

      • Ďalšie informácie k testovaniu obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID – 19 budeme zverejňovať na webovom sídle mesta Levoča www.levoca.sk a FB stránke mesta Levoča.

       

      AK SA ČLOVEK NEPRETESTUJE?

      Zamestnanec: nebude môcť vstúpiť na pracovisko. Dohodne sa so zamestnávateľom na HO, čerpanie dovolenky, náhradné voľno alebo sa nedohodne a má pracovné voľno v zmysle § 141 Zákonníka práce (prekážka na strane zamestnanca).

      Do budúcna sa to možno bude ešte upravovať.

      Rodič (nepretestovaný) alebo plnoletý žiak (nepretestovaný): žiak ostáva na dištančnom vzdelávaní v tej forme, akú dokáže zabezpečiť škola. Zákonný zástupca sa bude musieť rozhodnúť, pretože škola nebude vedieť zabezpečiť žiakovi plnohodnotné dištančné vzdelávanie. Bude inak braný ako žiak s dlhodobo ospravedlnenou absenciou.

       

      JARNÉ PRÁZDNINY

      budú prebiehať v štandardnom režime. Budú existovať jarné školy, ktoré budú dobrovoľné pre žiakov prvého stupňa ZŠ a pre žiakov (5 plus 1).

       

      ČO AK RODIČ NECHCE, ABY JEHO DIEŤA NASTÚPILO DO ŠKOLY?

      V zmysle uznesenia vlády nebude možné, aby žiak nastúpil bez negatívneho testu zákonného zástupcu alebo žiaka v poslednom ročníku SŠ.

      Žiak ostáva na dištančnom vzdelávaní v miere, v akej to dokáže zabezpečiť škola a je braný ako žiak s dlhodobo ospravedlnenou absenciou. Rodič nebude mať v takomto prípade nárok na OČRKu a ošetrovné.

      AKO SA BUDE PREUKAZOVAŤ NEGATÍVNY TEST RODIČA?

      Postačuje negatívny test jedného rodiča v prípade zdieľanej domácnosti s dieťaťom (žiakom). Rodič bude podpisovať škole vyhlásenie, že má negatívny test. Ak sa ukáže ako nepravdivé, sú tam trestnoprávne následky.

       

      MÔŽE ÍSŤ DO ŠKOLY AJ DEVIATY ROČNÍK ZŠ?

      Keď bude zverejnený COVID automatic, v čiernej fáze nebude zaradený posledný ročník základných škôl. Bude to možné pri zlepšení situácie (červená fáza).

       

     • Oznam

     • Vážení obyvatelia,

      Mesto Levoča v rámci testovania  obyvateľstva na území Slovenskej republiky na ochorenie COVID 19 v čase núdzového stavu oznamuje nasledovné informácie:

      od 8. februára sa otvárajú materské školy, špeciálne školy, prvý stupeň základných škôl a končiace ročníky stredných škôl;

      • otvára sa tiež 1. stupeň základných  umeleckých škôl na individuálnu formu výučbu /okrem výuky hry na dychových hudobných nástrojoch  a spevu/, stredné zdravotnícke školy a ich internáty;

      test musí absolvovať minimálne jeden zákonný zástupca dieťaťa, ktoré nastúpi  do škôlky alebo školy, študenti končiacich ročníkov stredných škôl a zamestnanci škôl;

      . test nesmie byť starší ako 7 dní počítaný k dátumu nástupu žiaka do školy

      • testovania sa môžu zúčastniť aj ostatní obyvatelia

      Mesto Levoča vytvorilo na tento účel 2 MOM /mobilné odberové miesta/:

      1. MOM - budova KINA ÚSMEV, Námestie Majstra Pavla č. 58 v Levoči
      2. MOM - športová hala , ul. Francisciho 12 v Levoči

      MOM budú k dispozícii pre všetkých obyvateľov na testovanie počas nasledovných dní:

      • piatok 5.2.2021 v čase od 12.00 h – 18.00 h 
      • sobota 6.2.2021 v čase od 8.00 h – 18.00 h s prestávkou od 12.00 h – 12.45 h
      • Priebežne budú na MOM testovaní aj neregistrovaní obyvatelia
      • Ďalšie informácie k testovaniu obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID – 19 budeme zverejňovať na webovom sídle mesta Levoča www.levoca.sk a FB stránke mesta Levoča

      Rezervačný systém tu:

      https://services.bookio.com/kino-usmev-namestie-majstra-pavla-58/widget

      https://services.bookio.com/sportova-hala-jana-francisciho-12/widget

       

      Ing. Miroslav Vilkovský, MBA

          primátor mesta

   • Kontakty

    • Materská škola, Predmestie 832/26, Levoča
    • +421 x 53 451 2300
    • Predmestie 832/26 054 01 Levoča 05401 Levoča Slovakia
    • 53480465
    • Bc. Henrieta Fľaková +421 x 53 451 2300 +421 901 788 232
    • Erika Teplicová +421 x 53 451 2300 +421 910 311 519
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje